Browsing Category

Statut

Statut

Statut Fundacji

Październik 6, 2015

STATUT

FUNDACJI  JA WROCŁAW MIASTO KOBIET

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 Par.1

 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja JA Wrocław miasto kobiet” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu. Fundatorem jest Aleksandra Lemańska na podstawie aktu notarialnego nr 8678/2015 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur we Wrocławiu z dnia 30.06.2015.
 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Par. 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

 Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 Par. 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 Par. 5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 Par. 6

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja JA Wrocław miasto kobiet”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 Par. 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 Par.8

Nadzór właściwy nad Fundacja sprawuje minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

Par. 9

Celami Fundacji są:

 1. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
 2. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 3. niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 5. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 6. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 7. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,
 8. niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
 9. wsparcie kobiet samotnie wychowujących dzieci dotknięte chorobą;
 10. działanie na rzecz zwiększania udziału kobiet we wszystkich dziedzinach życia w sferze prywatnej i publicznej;
 11. wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 12. aktywizacja zawodowa kobiet, w szczególności kobiet wychowujących dzieci;
 13. propagowanie idei samozatrudnienia wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy;
 14. podejmowanie działań mających na celu budowanie społeczności lokalnych i sąsiedzkich;
 15. animacja środowiska lokalnych liderów;
 16. wspieranie kobiet w działaniach zwiększających wykorzystanie ich talentów, kreatywności i innowacyjności;
 17. wspieranie w powrocie na rynek pracy kobiet po urodzeniu dziecka;
 18. propagowanie działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn w środowisku zawodowym;
 19. popularyzowanie idei dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesu kobiet w biznesie;
 20. propagowanie modelu przedsiębiorczej kobiety i matki;
 21. podejmowanie działań zmierzających do pogodzenia roli matki i kobiety aktywnej zawodowo.

 Par. 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w par. 9 niniejszego Statutu:

 1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
 2. wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
 3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
 4. zakup leków i środków medycznych,
 5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
 6. pomoc finansową i rzeczową,
 7. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
 8. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 10. fundowanie stypendiów,
 11. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
 12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej;
 13. stworzenie platformy internetowej integrującego środowisko kobiet przedsiębiorczych – liderek społeczności lokalnych;
 14. stworzenie serwisu internetowego propagującego przedsiębiorczość wśród kobiet i pomagających im w aktywizacji zawodowej;
 15. organizowanie cyklu imprez promujących ideę przedsiębiorczości wśród kobiet, integrującej społeczności lokalne i promujących talenty kobiet.

Par. 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 Par. 12

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji, z czego 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji, datków i subwencji,
 • dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację
 • zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 • operacji finansowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 Par. 13

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Par. 14

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

  Par. 15

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza Fundacji.

 Par. 16

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  • produkcja gier i zabawek (36.50.Z), maskotek z logo Fundacji,
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek (52.48.E) maskotek z logo Fundacji,
  • sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (52.62), polegająca na sprzedaży maskotek z logo Fundacji,
  • pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i dorosłych (92.34.Z), polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów,
  • działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.71.Z.),
  • działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (92),
  • sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.Z)
  • sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z),
  • sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z),
  • Produkcja   gotowych   artykułów    włókienniczych,    oprócz    odzieży    z    wyjątkiem działalności usługowej (17.40.A),
  • Produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (18.2),
  • Produkcja wyrobów z papieru i tektury (21.2),
  • Działalność wydawnicza (22.1),
  • Działalność poligraficzna (22.2),
  • Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.63.Z).
 1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

 

  

Par. 17

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego  kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Par. 18

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział IV. Organy Fundacji

Par. 19

 1. Organem Fundacji jest jednoosobowy Zarząd Fundacji.
 2. Decyzje w imieniu Zarządu Fundacji podejmuje Prezes Zarządu Fundacji.

Rozdział IVa. Zarząd Fundacji

Par. 20 

 1. Powołuje się jednoosobowy Zarząd Fundacji.
 2. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji jako Prezes Zarządu Fundacji.
 3. Prezes pierwszego Zarządu Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
 4. Kadencja Prezesa pierwszego Zarządu Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci Prezesa Zarządu.

Par. 21

 1. Prezes pierwszego Zarządu Fundacji w razie rezygnacji z zajmowanego stanowiska  wyznacza kolejnego Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. W razie śmierci Prezesa pierwszego Zarządu Fundacji decyzja o powołaniu Prezesa Zarządu Fundacji należy do spadkobierców Fundatora, o ile Fundator nie wyznaczył osoby powołanej do zajęcia stanowiska Prezesa Zarządu Fundacji w swoim testamencie.
 3. Każdy kolejny Prezes Zarządu Fundacji, po rezygnacji lub śmierci Fundatora,  powoływany jest na kadencje 3-letnią.
 4. Wyboru kolejnego Prezesa Zarządu Fundacji dokonuje odchodzący Prezes Zarządu Fundacji.

Par. 22

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

Par. 23 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 5. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 6. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 7. realizacja programów działania Fundacji,
 8. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
 9. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 10. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

Par. 24

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

 

 

Par. 25

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Par. 26 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Par. 27

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 Par. 28

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 Par. 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia